Skip to content
New website

We are in the process of building a new website , which will be live in 2022. View our services currently available.

Quick exit
REPORT CRIME ONLINEEMERGENCY CALL 999
REPORT CRIME ONLINEEMERGENCY CALL 999

Ważna dla drukarki BCH Informacja o ochronie prywatności

Print this Page

Niniejsza informacja o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego Bedfordshire Police, Cambridgeshire i Hertfordshire Constabularies (BCH) przetwarza twoje dane osobowe, zgodnie z częścią 2, w przypadku danych ogólnych i części 3 dla danych organów ścigania.

Opisano w nim również twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych oraz sposobu składania skarg do Komisarza ds.


Wprowadzenie do zgodnego z prawem przetwarzania danych

 

Od 25 maja 2018 r. ustawa o ochronie danych z 2018 r. stała się nową ustawą o ochronie danych w Zjednoczonym Królestwie, a ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) stało się wykonalne również w całej Unii Europejskiej (UE). 

 

Ustawa o ochronie danych z 2018 r. stosuje unijne normy RODO dotyczące przetwarzania danych uznawanych za dane ogólne, są to dane przetwarzane z przyczyn niezjących do angażowania organów ścigania lub bezpieczeństwa narodowego. Sposób, w jaki organizacje powinny przetwarzać ogólne dane, można znaleźć w części 2 nowego prawa.

 

Przetwarzanie danych do celów egzekwowania prawa może odbywać się wyłącznie przez organizację, która jest uważana za właściwy organ. Do celów egzekwowania prawa należy zapobieganie przestępstwom, ich ściganie, wykrywanie lub ściganie lub wykonywanie sankcji karnych, w tym ochrona przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobieganie im. Opis właściwego organu jest określony w ustawie o ochronie danych z 2018 r., obejmuje między innymi organizacje takie jak policja, Komisja Nadzoru Finansowego i Komisarz ds. W jaki sposób organizacje powinny przetwarzać dane do celów egzekwowania prawa, można znaleźć w części 3 ustawy.

 

Administratorzy danych

 

Bedfordshire Police, Cambridgeshire i Hertfordshire Constabularies są częścią strategicznego sojuszu, który zapewnia wspólne zdolności za pośrednictwem niektórych współpracujących jednostek. Główni policjanci z Bedfordshire Police, Cambridgeshire i Hertfordshire Constabularies są administratorami danych dla swoich sił i jako tacy ponoszą ogólną odpowiedzialność za zgodne z prawem przetwarzanie wszystkich danych osobowych przez ich siły.

 

Inspektorem ochrony danych BCH jest Andy Gilks, z którym można się skontaktować, korzystając z poniższych danych.

 

Inspektor ochrony danych BCH

Andy Gilks

Dyrektor ds.

Komenda Główna Policji w Bedfordshire

Droga Woburn

Okręg wyborczy Kempston

Bedford

MK43 9AX

Adres e-mail: dataprotection@bedfordshire.pnn.police.uk

 

Numer rejestracyjny ICO: Z4894869

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Bedfordshire Police, Cambridgeshire i Hertfordshire Constabularies (BCH) przetwarza dane osobowe z różnych powodów, które nie są związane z egzekwowaniem prawa.

 

Na przykład, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach zgodnych z prawem;

•pomagać nam w wypełnianiu naszych zobowiązań prawnych jako pracodawcy,

• zarządzać umowami z tymi, którzy dostarczają nam towary i usługi,

• pomóż nam wspierać tych, z którymi mamy styczność, co można zrobić poprzez uzyskanie ich zgody lub ze względu na nasze zadanie publiczne, obejmuje to procesy poprawy świadczonych przez nas usług publicznych.

 

W przypadku ustawowego lub umownego obowiązku podania danych w celu niezwiązanym z egzekwowaniem prawa, zostaniesz o tym poinformowany w momencie ich poboru. W przypadku przetwarzania nieprzeznaczanego przez organy ścigania, będzie to zazwyczaj dotyczyć tylko w przypadku rekrutacji lub zatrudnienia, gdy informacje są niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia kroków na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Jeśli niezbędne dane nie zostaną podane, może to wpłynąć na twoją aplikację lub naszą zdolność do zawarcia z Tobą umowy.

 

 

 

 

Dane osobowe, które przechowujemy

 

W celu realizacji celów opisanych powyżej, BCH może uzyskiwać, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe dotyczące wielu różnych osób, w tym;

•nasi pracownicy, oficerowie, wolontariusze, agenci

•pracownicy tymczasowi i dorywczy

•dostawcy

•skarżący

•korespondenci

•stron sporu i osoby pytające

•krewni, opiekunowie i współpracownicy danej osoby

•doradcy, konsultanci i inni profesjonalni eksperci

•ofiary (aktualne, przeszłe i potencjalne)

•byli i potencjalni pracownicy

•emeryci i beneficjenci.

 

Rodzaje przetwarzanych przez nas danych osobowych

 

Rodzaj posiadanych przez nas danych osobowych różni się w zależności od przyczyny, dla którego dana osoba miała z nami kontakt, ale może zawierać;

•imię i nazwisko oraz adres

•odciski palców, DNA lub zdjęcie

•sytuacja rodzinna, styl życia i sytuacja społeczna

•szczegóły dotyczące kształcenia i szkolenia

•szczegóły dotyczące zatrudnienia

•szczegóły finansowe

•dostarczone towary lub usługi

•pochodzenie rasowe lub etniczne

•opinie polityczne

•przekonania religijne lub inne o podobnym charakterze

•członkostwo w związkach zawodowych

•zdrowie lub stan fizyczny lub psychiczny

•życie seksualne

•przestępstwa i domniemane przestępstwa

•postępowanie karne, wyniki i wyroki

•obrazy dźwiękowe i wizualne

•odniesienia do ręcznych rekordów lub plików

•informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia

•skargi, incydenty, sprawy cywilne i szczegóły wypadku.

 

Wykorzystamy minimalną ilość danych osobowych niezbędną do realizacji określonego celu. Twoje dane osobowe mogą być przechowywane w systemie komputerowym lub jako zapis papierowy, na przykład w pliku fizycznym lub na zdjęciu.

 

Skąd otrzymujemy dane osobowe

 

W celu realizacji opisanych przez nas celów możemy uzyskać dane osobowe z wielu różnych źródeł, w tym;

•Urząd Skarbowy i Celny

•przedstawiciele prawni

•adwokaci

•sądy

•organizacje sektora wolontariackiego

•Niezależne Biuro Postępowania Policji

•Inspektorat Jej Królewskiej Mości

•audytorzy

•Policja i komisarze ds.

•rząd centralny, agencje rządowe i departamenty

•krewni, opiekunowie lub inne osoby związane z osobą

•obecni, przeszłi i potencjalni pracodawcy

•doradcy lub pracownicy służby zdrowia, opieki społecznej i społecznej

•instytucje edukacyjne, szkoleniowe i organy egzaminacyjne

•współpracownicy biznesowi i inni profesjonalni doradcy

•pracownicy, funkcjonariusze i agenci BCH

•dostawcy/dostawcy towarów lub usług

•osoby składające zapytanie lub skargę

•organizacje finansowe i doradcy

•agencje informacji kredytowej

•organizacje badawcze i badawcze

•związki zawodowe, stowarzyszenia pracowników i organizacje zawodowe

•władze lokalne

•organizacje wolontariackie i charytatywne

•Rzecznikowie praw obywatelskich i organy regulacyjne

•nośnik.

 

Jak przetwarzamy dane osobowe

 

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z wymogami części 2 brytyjskiej ustawy o ochronie danych z 2018 r., która stosuje normy RODO dotyczące przetwarzania danych uznawanych za dane ogólne. Twoje dane osobowe, przechowywane w naszych systemach i w naszych plikach, są bezpieczne i są dostępne dla naszych pracowników, funkcjonariuszy policji, wykonawców i podmiotów przetwarzających dane pracujących w naszym imieniu, usługodawców zewnętrznych zgodnie z ich umową i wolontariuszy, gdy jest to wymagane w celach zgodnych z prawem.

 

#We zapewni, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane uczciwie i zgodnie z prawem.  Dołożymy wszelkich starań, aby wszelkie dane osobowe wykorzystywane przez nas lub w naszym imieniu były zgodne pod względem dokładności, trafności i adekwatności, nie były nadmierne i aktualizowane na bieżąco i odpowiednio chronione.

 

Dokonamy przeglądu, aby upewnić się, że jest on nadal wymagany i jest zgodny z prawem, abyśmy nadal go zatrzymywać, a gdy nie będziemy już wymagani do jakichkolwiek celów wyszczególnionych w niniejszym powiadomieniu, bezpiecznie je zniszczymy.

 

Komu udostępniamy dane osobowe

 

W celu realizacji opisanych celów BCH może ujawnić dane osobowe wielu odbiorcom, w tym wymienionym, od których dane osobowe mogły zostać uzyskane. Może to również obejmować;

•usługi wsparcia dla ofiar i przestępców

•organy lub osoby pracujące w naszym imieniu, takie jak wykonawcy IT lub organizacje badawcze

•władze lokalne

•rząd centralny

•Rzecznikowie praw obywatelskich i organy regulacyjne

•nośniki

•świadczeniodawcy.

 

Ujawnianie danych osobowych poza już ustalonym obowiązkiem umownym lub prawnym będzie dokonywane indywidualnie dla każdego przypadku, tylko istotne informacje specyficzne dla celu i okoliczności, zostaną ujawnione i zostaną wprowadzone niezbędne kontrole.

 

BCH będzie również ujawniać dane osobowe innym organom lub osobom fizycznym, gdy jest to wymagane, może to być na mocy aktu prawnego, przez praworządność lub nakaz sądowy. Może to obejmować;

•usługi alimentacyjne dla dzieci

•usługi dla dzieci i sądów rodzinnych

•Home Office

•sądy

• każdy inny organ regulacyjny, który może wykazać, że przetwarzanie twoich danych osobowych jest uzasadnionym celem.

 

BCH może również ujawniać dane osobowe na zasadzie uznaniowej w celu i w związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub w celu uzyskania porady prawnej.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe

 

BCH przechowuje twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do określonego celu/celów, dla których są przetwarzane. Minimalne standardy przechowywania danych osobowych przechowywanych przez BCH są zgodne z harmonogramem zatrzymywania Przez Krajową Radę Policji (NPCC).

 

Prawa do informacji

 

Kluczowym obszarem zmian w nowej ustawie o ochronie danych z 2018 r. są prawa osób fizycznych. Prawo wzmacnia istniejące prawa poprzez ich wyjaśnienie i rozszerzenie oraz wprowadza dodatkowe prawa. Twoje prawa do informacji zależą jednak od celów, dla których dane zostały zebrane i przetworzone.

 

Przetwarzanie danych przez organy ścigania

 

BCH ma ustawowy obowiązek przestrzegania prawa, zapobiegania przestępczości, postawienia przestępców przed wymiarem sprawiedliwości i ochrony społeczeństwa. W tym celu musimy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie prawnej podstawy "zadania publicznego" i "władzy publicznej". Oznacza to, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonywania zadań określonych w przepisach prawa i zbiorczo określanych jako administrowanie wymiarem sprawiedliwości.

Wymiar sprawiedliwości obejmuje;

•zapobieganie przestępstwom i ich wykrywanie

•zatrzymanie i ściganie sprawców

•ochrona życia i mienia

•zachowanie porządku

•utrzymanie porządku negou i porządku ego

•pomoc społeczeństwu zgodnie z polityką i procedurami siłowymi

•bezpieczeństwo narodowe

•obrona postępowań cywilnych oraz wszelkich obowiązków lub obowiązków policji wynikających z prawa powszechnego lub ustawowego.

 

Których dane osobowe przetwarzamy do celów egzekwowania prawa

 

W celu realizacji celów opisanych powyżej, BCH może uzyskiwać, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe dotyczące wielu różnych osób, w tym między innymi;

•przestępcy i podejrzani o popełnienie przestępstwa

•świadkowie lub osoby zgłaszające

•osoby przekazujące informacje do BCH

•ofiary, aktualne, przeszłe lub potencjalne.

 

Rodzaje danych osobowych przetwarzanych do celów egzekwowania prawa

 

W celu realizacji naszej ustawowej odpowiedzialności będziemy przetwarzać różne rodzaje danych osobowych, w tym;

•imię i nazwisko oraz adres

•szczegóły dotyczące zatrudnienia

•szczegóły finansowe

•pochodzenie rasowe lub etniczne

•opinie polityczne

•przekonania religijne lub inne o podobnym charakterze

•zdrowie fizyczne lub psychiczne

•życie seksualne

•przestępstwa i domniemane przestępstwa

•postępowanie karne

•wyniki i zdania

•ostrzeżenia

•identyfikatory fizyczne, w tym DNA, odciski palców i inne próbki genetyczne

•zdjęcia, obrazy dźwiękowe i wizualne

•wywiad kryminalny

•informacje dotyczące bezpieczeństwa

•zdarzenia i szczegóły wypadku.

 

Będziemy wykorzystywać tylko minimalną ilość danych osobowych niezbędną do realizacji określonego celu lub celów. Dane osobowe mogą być przechowywane na komputerze, w dokumentacji papierowej, takiej jak plik lub obrazy, ale mogą również zawierać dane genetyczne i biometryczne, a także inne rodzaje informacji przechowywanych elektronicznie, takich jak obrazy noszone na ciele lub obrazy CCTV.

 

Skąd otrzymujemy dane osobowe

 

Dane przetwarzane do celów egzekwowania prawa pochodzą z wielu różnych źródeł, w tym;

•inne organy ścigania

•Urząd Skarbowy i Celny

•międzynarodowe organy ścigania

•organy wydające licencje

•przedstawiciele prawni

•organy ścigania

•adwokaci

•sądy

•Więzienia i instytucje dla młodych przestępców

•firmy ochroniarskie

•agencje partnerskie zaangażowane w strategie przestępczości i zaburzeń

•organizacje sektora prywatnego współpracujące z policją w zakresie strategii zwalczania przestępczości

•organizacje sektora wolontariackiego

•zatwierdzone organizacje i osoby współpracujące z policją

•Niezależne Biuro Postępowania Policji

•Inspektorat Jej Królewskiej Mości

•agencje i departamenty rządowe

•służby ratownicze, takie jak straż pożarna, Państwowa Służba Zdrowia lub pogotowie ratunkowe

•osoby aresztowane

•ofiary

•świadkowie

•krewni, opiekunowie lub inne osoby związane z daną osobą

•osoby przekazujące informacje

•Systemy CCTV BCH i władz lokalnych

•wideo noszone na ciele

•korespondencja wysłana do nas.

 

Mogą wystąpić czasy, w których uzyskujemy dane osobowe ze źródeł takich jak inne służby policyjne i nasze własne systemy policyjne, takie jak nasz lokalny system informacyjny.

 

Jak przetwarzamy dane osobowe

 

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z wymogami części 3 nowej ustawy o ochronie danych z 2018 r. Twoje dane osobowe przechowywane w naszych systemach i w naszych plikach są bezpieczne i są dostępne na podstawie potrzeby, aby wiedzieć o tym nasi pracownicy, policjanci lub podmioty przetwarzające dane działające w naszym imieniu.

 

Zapewnimy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane uczciwie i zgodnie z prawem z odpowiednim uzasadnieniem. Będziemy wykorzystywać Twoje dane wyłącznie w celach zgodnych z prawem i w związku z naszym wymogiem przestrzegania prawa, zapobiegania przestępstwom, postawienia przestępców przed wymiarem sprawiedliwości i ochrony społeczeństwa.

 

Dołożymy wszelkich starań, aby wszelkie dane osobowe wykorzystywane przez nas lub w naszym imieniu były zgodne pod względem dokładności, trafności i adekwatności i nie były nadmierne. Postaramy się, aby były jak na bieżąco i chronią Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem lub utratą.

 

Przeanalizujemy Twoje dane, aby upewnić się, że są nadal wymagane i mamy zgodny z prawem cel, aby je nadal przechowywać.  Jeśli nie ma to zgodnego z prawem celu, Twoje dane zostaną bezpiecznie zniszczone.

 

Komu udostępniamy dane osobowe

 

Aby umożliwić BCH wywiązanie się z ustawowego obowiązku, możemy być zobowiązani do udostępniania Twoich danych innym organizacjom przetwarzanym w celu egzekwowania prawa, w Wielkiej Brytanii i/lub za granicą, lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom. Organizacje te obejmują;

•inne organy ścigania (w tym agencje międzynarodowe)

•agencje partnerskie zajmujące się inicjatywami na rzecz ograniczenia przestępczości

•partnerzy na arenie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych

•władze lokalne

•organy zajmujące się zarządzaniem przestępcami

•agencje międzynarodowe zajmujące się ochroną międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa narodowego

•osoby trzecie zaangażowane w dochodzenia dotyczące ochrony bezpieczeństwa narodowego

•inne ciała lub osoby, w których konieczne jest zapobieganie szkodom wyrządzonym osobom.

 

Jesteśmy również zobowiązani do udostępniania danych organów ścigania w innym celu, w którym stosuje się zwolnienie lub organizacja wykaże, że istnieje do tego podstawa prawna. Organizacje te obejmują między innymi:

•sądy rodzinne i osoby będące osobową stroną postępowania

•adwokaci lub osoby fizyczne w związku z poradami prawnymi lub postępowaniami

•spółdzielnie mieszkaniowe

•organy regulacyjne

•organy wydające licencje

•centralne i lokalne departamenty/agencje rządowe

•Usługi społeczne

•inne służby ratownicze

•sąd nakazał ujawnienie informacji.

 

Ujawnianie danych osobowych będzie rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku, aby zapewnić ujawnienie wyłącznie danych osobowych odpowiednich do określonego celu i okoliczności, przy niezbędnych kontrolach.

 

Niektóre organy lub osoby, którym możemy ujawniać dane osobowe, znajdują się poza Unią Europejską - niektóre z nich nie mają przepisów chroniących prawa do ochrony danych tak szeroko, jak w Wielkiej Brytanii. Jeśli przekazujemy dane osobowe na takie terytoria, zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w celu poświadczenia, że są odpowiednio chronione zgodnie z wymogami przepisów.

 

 

Jak długo przechowywane są dane osobowe

 

BCH przechowuje twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do określonego celu lub celów, dla których są przetwarzane. Dane osobowe, które są umieszczane na Krajowym Komputerze Policji są przechowywane, sprawdzane i usuwane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi przechowywania nominalnej dokumentacji na Krajowym Komputerze Policji.

Inne zapisy, które zawierają twoje dane osobowe i są przetwarzane do celów egzekwowania prawa, są przechowywane zgodnie z wytycznymi Kolegium Policji w sprawie zarządzania informacjami policyjnymi (MoPI) i harmonogramem przechowywania Krajowej Rady Szefa Policji.

 

Twoje prawa do danych

 

Kluczowym obszarem zmian w nowej ustawie o ochronie danych jest prawo osób fizycznych, prawo wzmacnia istniejące prawa poprzez ich wyjaśnienie i rozszerzenie oraz wprowadza dodatkowe prawa. Twoje prawa do informacji zależą jednak od celów, dla których dane zostały zebrane i przetworzone.

 

Prawo do informacji

 

Nakłada to na Policję Bedfordshire, Cambridgeshire i Hertfordshire Constabularies (BCH) obowiązek informowania użytkownika o tym, w jaki sposób uzyskujemy twoje dane osobowe oraz opisu, w jaki sposób będziemy wykorzystywać, przechowywać, przechowywać i komu możemy je udostępniać.

 

Napisaliśmy niniejszą informację o ochronie prywatności, aby wyjaśnić, w jaki sposób będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe i powiedzieć Ci, jakie są Twoje prawa wynikające z przepisów.

 

Prawo dostępu

 

Jest to powszechnie znane jako dostęp podmiotu i jest to prawo, które pozwala na dostęp do danych osobowych i informacji uzupełniających, jednak podlega pewnym ograniczeniom.

Prawo do żądania sprostowania

 

Masz prawo do sprostowania danych osobowych, jeśli są niedokładne lub niekompletne. Możesz skontaktować się z naszą Jednostką Praw Informacyjnych, aby poprosić o to, wysyłając wiadomość e-mail dataprotection@bedfordshire.pnn.police.uk.

 

Prawo do żądania ograniczenia

 

Osoby fizyczne mają prawo zażądać ograniczenia lub wstrzymania przetwarzania swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach. Możesz skontaktować się z naszą Jednostką Praw Informacyjnych, aby poprosić o to, wysyłając wiadomość e-mail dataprotection@bedfordshire.pnn.police.uk.

 

Prawo do żądania usunięcia

 

Masz prawo zażądać usunięcia lub usunięcia swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach. Możesz skontaktować się z naszą Jednostką Praw Informacyjnych, aby poprosić o to, wysyłając wiadomość e-mail dataprotection@bedfordshire.pnn.police.uk.

Prawo do sprzeciwu

 

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych w celu przetwarzania danych w ramach przetwarzania danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy nie są przetwarzane w celach administracyjnych.

 

Prawo do wycofania zgody

 

Jeśli liczymy na zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Jeśli jednak przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy, nie będziemy polegać na zgodzie.

 

Prawa związane z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji

 

Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji i profilowanie to decyzja podejmowana w sposób zautomatyzowany bez udziału człowieka. Masz prawo do otrzymania informacji na temat tego rodzaju przetwarzania i może zwrócić się o decyzję o otrzymaniu interwencji człowieka. BCH nie ma żadnych procesów, w których ostateczna decyzja jest zautomatyzowana, niniejsza informacja o ochronie prywatności zostanie zaktualizowana w przypadku tego rodzaju przetwarzania.

 

Prawa związane z przenoszeniem danych

 

Dotyczy to tylko danych osobowych przekazanych policji, w przypadku gdy polegamy na Twojej zgodzie na ich przetwarzanie lub gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe w ramach umowy, którą z Tobą zawarliśmy. Prawo to nie ma zastosowania do danych osobowych przetwarzanych w celach organów ścigania.

 

Prawo do dochodzenia odszkodowania

Jeśli uważasz, że naruszyliśmy jakiekolwiek wymogi ustawy o ochronie danych i uważasz, że ponieśliście szkodę lub cierpienie w wyniku, możesz otrzymać odszkodowanie. Wszelkie roszczenia należy przesyłać do naszej Jednostki Praw Informacyjnych, wysyłając wiadomość e-mail dataprotection@bedfordshire.pnn.police.uk.

 

 

Złóż skargę do komisarza ds.

 

Information Commissioner jest niezależnym organem odpowiedzialnym w Wielkiej Brytanii za zapewnienie, że przestrzegamy przepisów o ochronie danych.

 

Złożyć skargę do komisarza ds.

 

Jeśli masz wątpliwości co do sposobu, w jaki wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe lub uważasz, że twoja obsługa danych negatywnie wpłynęła na Ciebie, możesz skontaktować się z Komisarzem ds.

•Infolinia - 0303 123 1113

•E-mail - casework@ico.org.uk

•Strona internetowa - www.ico.org.uk/make-a-complaint

•Adres - Biuro Komisarzy Informacji, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF

 

Our website uses cookies to improve your experience.

OK